Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Cantonu de Vaud i Gminy Łodygowice


 

W ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy w Gminie Łodygowice realizowany jest projekt partnerski, którego celem jest utworzenie partnerstwa w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń specjalistów w dziedzinie edukacji osób niepełnosprawnych umysłowo.

W dniu 16 lutego 2012 roku została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Łodygowice reprezentowaną przez Pana Wójta Gminy  Andrzeja Pitera a Cantonem de Vaud w Szwajcarii reprezentowanym przez Dyrektora Biura Edukacji Specjalnej   – Philippe Nendaz.

Realizacja projektu opierać się będzie głównie na wymianie doświadczeń specjalistów oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk z zakresu pedagogiki specjalnej. Grupą docelową projektu są bezpośrednio dzieci specjalnej troski oraz pedagodzy specjalni z Zespołu Szkół  Specjalnych w Łodygowicach i pedagodzy specjalni z Cantonu de Vaud w Szwajcarii.

Ze względu na rosnące potrzeby niesienia pomocy dziecku niepełnosprawnemu obie strony  (polska i szwajcarska) wykazują bardzo dużo inicjatywy i chęć wymiany doświadczeń zawodowych, wymiany sprawdzonych i dobrych praktyk w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Zawiązane formalnie partnerstwo pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu – pomoc dziecku niepełnosprawnemu w przystosowaniu się do możliwie jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie .

Projektem objęci zostaną pedagodzy specjalni z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach i partner szwajcarski z Cantonu de Vaud oraz nauczyciele ze szkół masowych z terenu gminy Łodygowice.

Całkowity koszt projektu wynosi : 391040  PLN , koszt udziału własnego 39104.

W projekcie zaplanowano dwie 14 dniowe wizyty pedagogów specjalnych ze Szwajcarii w Gminie Łodygowice w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach oraz dwie 14 dniowe wizyty pedagogów z Zespołu Szkół Specjalnych w Szwajcarii. Celem pobytu specjalistów polskich i szwajcarskich w placówkach specjalnych  jest wymiana doświadczeń pedagogicznych z zakresu terapii dziecka niepełnosprawnego. Przez udział w codziennych zajęciach nauczyciele będą poznawać metody , techniki wieloprofilowego oddziaływania na ucznia niepełnosprawnego. Organizowane będą szkolenia i konferencje międzynarodowe. Tematyka konferencji organizowanych po stronie partnera szwajcarskiego dotyczyć będzie pracy z dzieckiem autystycznym i agresywnym. W Gminie Łodygowice odbywać sie będą  szkolenia na temat metod stosowanych w Zespole Szkół Specjalnych  tj. pracy techniką decoupage, metody Weroniki Sherborne i konferencja na temat terapii przez sztukę stosowanych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Zespole Szkól Specjalnych w Łodygowicach. W programie zaplanowano również wizyty studyjne większej grupy nauczycieli polskich i szwajcarskich.10 nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych przez okres 5 dni będzie uczestniczyć w konferencji na temat autyzmu i zdobywać doświadczenia zawodowe oraz 10 nauczycieli z Cantonu de Vaud będzie przez 5 dni uczestniczyć w konferencji na temat terapii przez sztukę i wymieniać się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Współpraca i wymiana doświadczeń znajdzie bezpośrednie przełożenie na jakość wieloprofilowej terapii stosowanej w kilku obszarach oddziaływań na dziecko niepełnosprawne. Udział w konferencjach i szkoleniach pozwoli w sposób teoretyczny a przede wszystkim praktyczny przyswoić niezbędną wiedzę w zakresie pracy z dzieckiem sprawnym inaczej, bo  projekt w swoich założeniach ma na celu zrównoważenie rozwoju i równego dostępu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej Projekt wpłynie na podniesienie potencjału merytorycznego kadry nauczycielskiej w szkołach na terenie Gminy Łodygowice, szczególnie w Zespole Szkół Specjalnych. Ponadto  przyczyni się do nawiązania trwałej więzi we współpracy między Polakami i Szwajcarami .


 

Wizyta delegacji Gminy Łodygowice w Szwajcarii w Kantonie de Vaud

               W związku z realizacją projektu  w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej” delegacja z Gminy Łodygowice uczestniczyła w pierwszym spotkaniu roboczym dotyczącym realizacji projektu. Gmina Łodygowice reprezentowana była przez : Panią Martę Stanowską – reprezentanta Wójta Gminy Łodygowice oraz Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli ,  Panią Agatę Stwora  - koordynatora projektu oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach oraz Panią Elżbietę Maciaszek – księgową w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym  Szkół i Przedszkoli  oraz specjalistę do spraw monitoringu i ewaluacji projektu. Podczas rozmów omawiane były kolejne działania  wynikające z harmonogramu  projektu.

 Przekazano gadżety promujące projekt współpracy oraz dokonano ustaleń promocji projektu po stronie partnera szwajcarskiego.

 Na zaproszenie Prezydenta Sejmu Kantonu de Vaud Pana Philippe Martinet delegacja uczestniczyła w przyjacielskim spotkaniu w piwnicy sejmu kantonalnego, w którym to miejscu Pani Marta Stanowska w imieniu  Wójta Gminy Łodygowice Pana Andrzeja Pitera złożyła serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku za całokształt współpracy gminy Łodygowice i Kantonu de Vaud, która trwa już od 2005 roku. Podziękowania do najwyższych władz kantonalnych skierowała również dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach Pani Agata Stwora przekazując wyrazy uznania i podziękowania za dotychczas okazaną pomoc  materialną  i finansową skierowaną do dzieci specjalnej troski będącymi uczniami Zespołu Szkól Specjalnych w Łodygowicach.

Pobyt delegacji polskiej był bardzo owocny i rokujący na dalszą współpracę w zakresie pomocy dziecku niepełnosprawnemu oraz nawiązaniu więzi partnerskiej.

zdjęcia w galerii

 

Delegacja Szwajcarska w Gminie Łodygowice

W dniu 18.10.2012 roku  gościliśmy delegację z Kantonu de Vaud ze Szwajcarii. Delegacje reprezentowały najwyższe władze kantonalne ;

  1. Pan Philippe Martinet – Prezydent Sejmu Kantonu de Vaud.
  2. Pan Serge Loutan – Dyrektor w Ministerstwie Szkolnictwa i Kultury w Kantonie de Vaud,
  3. Pan Philippe Nendaz – Dyrektor w Ministerstwie Szkolnictwa i Kultury w Kantonie de Vaud, Pan Carlos Vazques – Zastępca Dyrektora w Ministerstwie Szkolnictwa
  4. Pan Dominik Favre – Dyrektor Funduszu Polsko- Szwajcarskiego przy Ambasadzie Szwajcarskiej

 

1. Pani Dominika Wieczorek  -  National Program Officer  - Warszawa

2. Pan Józef Więzik – fundacja PER CORDA

3. Sekretarz Województwa Śląskiego Pan Łukasz Czopik.

4. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Profesor Karol Węglarzy

Władze Gminy Łodygowice reprezentowane były przez:

  1. Wójta Gminy Łodygowice Pana Andrzeja Pitera
  2.  Przewodniczącego Rady Gminy Pana Czesława Wandzla
  3.  Kierownika Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Łodygowice

Wizyta w Gminie Łodygowice rozpoczęła się w Zespole Szkół Specjalnych oraz Fundacji Per Corda. Dyrektor Zespołu Szkół  Specjalnych Pani Agata Stwora w ciepłych słowach  powitała najwyższe władze kantonalne ze Szwajcarii , delegacje z Warszawy i Województwa Śląskiego. Na tą okoliczność  uczniowie i nauczyciele przygotowali piękne upominki, które wręczyli przybyłym gościom.

 Do dyrekcji, nauczycieli  oraz wszystkich pracowników w krótkim przemówieniu zwrócił się Prezydent Kantonu de Vaud Pan Philippe Martinet, kierując bardzo ciepłe słowa uznania za wkład pracy, bardzo duże zaangażowanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, za współpracę pomiędzy Gminą Łodygowice a Kantonem de Vaud  oraz podziękowania  za zaproszenie do placówki specjalnej. Głos zabrał również Sekretarz Województwa Pan Łukasz Czopik.

Delegacja udała się do Centrum Kultury w Łodygowicach, w którym odbyło się oficjalne powitanie gości przez Wójta Gminy Łodygowice Pana Andrzeja Pitera .Pan Wójt zwrócił uwagę na bardzo duże zaangażowanie Gminy Łodygowice w budowę i modernizację Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach.

 Do wszystkich zaproszonych gości w krótkim przemówieniu zwrócił się Pan Prezydent Philippe Martinet  następnie Pan Dominik Favre oraz Pan Serge Loutan.

 Pan Dominik Favre – Dyrektor Funduszu Polsko- Szwajcarskiego przy Ambasadzie Szwajcarskiej zwrócił uwagę na szczególne zaangażowanie Pana Józefa Więzik oraz Pana Philippe Nendaz w pozyskanie funduszy na rzecz budowy i modernizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach.

 Pani Architekt  Magdalena Piątek zaprezentowała projekt budowy nowej części budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz modernizacji starego budynku.

Po krótkiej prezentacji i dyskusji na temat nowej budowy szkoły, która ma rozpocząć w lutym 2013 a zakończyć w listopadzie 2013 roku goście udali się na dalsze rozmowy.

zdjęcia w galerii


 

Wójt Gminy Andrzej Pitera informuje o kolejnym etapie projektu „ Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice”

W Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach w dniach od 12.11.2012 do 20.11.2012r gościliśmy dwóch specjalistów ( inspektorów ) z Departamentu Szkolnictwa Specjalnego w Lozannie. Ich pobyt związany był z programem, który realizuje  Gmina Łodygowice wspólnie z  Partnerem Szwajcarskim w zakresie wymiany doświadczeń pedagogów specjalnych .  Podczas pobytu w szkole specjalnej inspektorzy obserwowali i uczestniczyli  w zajęcia grupowych i indywidualnych. Zapoznawali się z metodami pracy stosowanymi w ZSS oraz wymieniali doświadczenia swojej pracy w Szwajcarii. Inspektorzy uczestniczyli wspólnie z uczniami w III Powiatowym Przeglądzie Twórczości Teatralnej w Gilowicach gdzie mieli możliwość obserwacji  naszych uczniów w charakterze artystów teatralnych. Różnorodność zajęć, metod i  technik stosowanych w Zespole Szkól Specjalnych w Łodygowicach oraz bezpośredni udział specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej  wpłynął na podniesienie jakości pracy oraz jakości wieloprofilowej terapii stosowanej w obszarach oddziaływań na dzieci specjalnej troski  w Zespole Szkół Specjalnych.

W ramach programu zostało  zorganizowane szkolenie nt. techniki decoupage stosowanej w Zespole Szkół Specjalnych . Szkoleniem objęci zostali nauczycieli ze szkół masowych z terenu Gminy Łodygowice, pedagodzy specjalni z ZSS w Łodygowicach oraz specjaliści ze Szwajcarii.

Szkolenie odbyło się  w Centrum Kultury w Łodygowicach, które uroczyście otworzył Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera. Część teoretyczna szkolenia a szczególnie praktyczna pozwoliła dokładnie zapoznać się z  techniką pracy decoupage i ukazać jej terapeutycznego oddziaływanie na dzieci specjalnej troski. Wymiana doświadczeń w tym obszarze pozwoli na zastosowanie tego sposobu pracy nie tylko w placówkach specjalnych ale również w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi oraz dziećmi zdrowymi w naszej społeczności lokalnej w Gminie Łodygowice.

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora


Szkolenie DECOUPAGE w Gminie Łodygowice w ramach

  projektu 0004/P/1/2011

                                         W związku z realizacją projektu  w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowegoszwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej” w Centrum Kultury w Łodygowicach w dniu 15 listopada 2012 odbyło się szkolenie nt. metody decoupage, które uroczyście otworzył Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera.   

 W warsztatach uczestniczyło 20 nauczycieli z terenu Gminy Łodygowice w tym dwóch specjalistów ze Szwajcarii przebywających w ramach projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach.

Szkolenie było podzielone na dwie części:  teoretyczną i  praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy mieli okazje zapoznać się z prezentacją multimedialną , ulotką metodyczną i wystawą prac wykonanych metodą decoupage . W części praktycznej  - ćwiczenia warsztatowe,  uczestnicy zapoznali się z dwoma metodami decoupage i wykonali dwie prace  z zastosowaniem tej metody. Część teoretyczna szkolenia a szczególnie praktyczna pozwoliła dokładnie zapoznać się z tym sposobem pracy i  ukazać jej terapeutycznego oddziaływanie na dzieci specjalnej troski

    Dzięki środkom finansowym przyznanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu wspólpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej  możliwe było przygotowanie dla uczestników warsztatów materiałów szkoleniowych zawierających niezbędniki do przeprowadzenia ćwiczeń techniką decoupage. Przeprowadzone warsztaty przyczyniły się do wzbogacenia teoretycznych i praktycznych umiejętności  szkolących się osób. Wymiana doświadczeń w tym obszarze pozwoli na zastosowanie tego sposobu pracy nie tylko w placówkach specjalnych ale również w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi oraz dziećmi zdrowymi w naszej społeczności lokalnej w Gminie Łodygowice.

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora


Wizyta specjalistów  (inspektorów) ze Szwajcarii

                   W dniach od 12-20 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach gościliśmy dwóch inspektorów Departamentu Szkolnictwa Specjalnego z Kantonu de Vaud w Szwajcarii. Wizyta była kolejnym etapem  realizacji projektu  w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej.”

      Panowie Paul Emmanuel Gross i Elvio Fisler codziennie obserwowali zajęcia odbywające się w grupach szkoły podstawowej i gimnazjum a także w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Mieli więc możliwość poznania metod, technik oraz form pracy, uwzględniających zróżnicowany stopień niepełnosprawności psychoruchowej uczniów, stosowanych w naszej placówce.

Zgodnie z projektem dotyczącym wymiany doświadczeń polskich i szwajcarskich specjalistów zostało zorganizowane szkolenie na temat jednej z metod stosowanych w Zespole Szkół Specjalnych  tj. pracy techniką decoupage. Szkolenie odbyło się w dniu 15.11.2012r w Centrum Kultury w Łodygowicach. Uczestnikami byli goście ze Szwajcarii,  dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Łodygowice oraz nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach.  Organizatorami szkolenia byli Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach Pani Agata Stwora.

      Wieczorem 19.11.2012r w budynku  szkoły odbyło się spotkanie kadry pedagogicznej z inspektorami z Kantonu de Vaud, na którym podsumowano wizytę. Goście na wstępie wysłuchali prelekcji na temat organizacji systemu oświaty w Polsce i obejrzeli multimedialną kronikę szkoły, po czym   podzielili się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami i wnioskami z wizyty.

Wszystkim serdecznie podziękowali za życzliwe przyjęcie i  gościnność. Zapewnili, iż wizyta w naszej placówce była dla nich bardzo owocna bo wzbogaciła ich o nowe doświadczenia zawodowe.  Mogli obserwować jak w praktyce stosujemy wieloprofilową terapię w pracy z dzieckiem z wieloraką niepełnosprawnością. Podkreślali profesjonalizm wszystkich specjalistów oraz, jak się wyrazili „okazywane chorym dzieciom serce”.

Pani Dyrektor Agacie Stworze podziękowali za wspaniałą organizację ich wizyty. Do Polski przyjechali pierwszy raz i dzięki Pani Dyrektor w wolnym czasie mieli także możliwość zobaczenia „kawałka” naszego kraju.  Zwiedzali Żywiec, Bielsko-Białą, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Kraków.

       Kolejnym etapem współpracy polsko-szwajcarskiej będzie wizyta grupy pedagogów  z naszej szkoły w podobnych placówkach w Kantonie de Vaud w Szwajcarii. Zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi to w lutym 2013r.

zdjęcia w galerii


 

Pedagodzy specjalni z Gminy Łodygowice w Szwajcarii

                  W dniach od 11.02.2013 do 15.02.2013 grupa dziesięciu nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach wymieniała doświadczenia zawodowe w specjalnych placówkach na terenie Konfederacji Szwajcarskiej w Kantonie de Vaud. Jest to kolejne działanie, które realizuje Gmina Łodygowice w ramach projektu „ Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”. Specjaliści z Zespołu Szkół Specjalnych  mieli możliwość udziału w zajęciach z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną  w czterech placówkach specjalnych, które zaproponował Partner projektu. Były to Fundacja  Verdeil w Aigle, Fundacja La Cassagne , Fundacja Foyer oraz Fundacja Delafontaine Renee w Lozannie.

           Praktyczna i teoretyczna wymiana doświadczeń, rozmowy i dyskusje z nauczycielami oraz kadrą kierowniczą placówek szwajcarskich pozwoliły na wymianę cennych uwag i  wskazówek, które w bezpośredni sposób przełożą się na pracę  specjalistów z naszej szkoły i wpłyną na podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych oraz zapewnią jeszcze bardziej profesjonalną opiekę edukacyjną naszym uczniom. Nauczyciele mieli również możliwość uczestnictwa w dwóch konferencjach zorganizowanych przez Partnera szwajcarskiego. Pierwsza dotyczyła praktycznego zastosowania tabletów w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a druga  metod pracy z dzieckiem autystycznym.  Konferencja na temat autyzmu pt. „ Autyzm i wsparcie zorganizowane” prowadzona przez Panią  Myriam Ravessoud, wywarła ogromne wrażenie na grupie polskich pedagogów. Sposób prowadzenia oraz wielkie praktyczne doświadczenie prowadzącej  pozwoliło na wgłębienie się w problem autyzmu oraz nabycie umiejętności i przeniesienie ich na pracę z dziećmi autystycznymi uczęszczającymi do Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach.

          Wizyta w instytucjach szwajcarskich zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej to bardzo ciekawe i znaczące doświadczenie zawodowe dla  nauczycieli z naszej szkoły, ustawicznie rozwijających swój potencjał merytoryczny. To szansa i  możliwość wymiany swoich pedagogicznych doświadczeń z najlepszymi pedagogami specjalnymi ze Szwajcarii oraz utwierdzenie się w przekonaniu, że edukacja specjalna w Zespole Szkół Specjalnych  stoi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i metodycznymi.

          Przy pomocy pozyskanych środków zewnętrznych przez Gminę Łodygowice i zaangażowania własnych finansów kadra pedagogiczna z Zespołu Szkół Specjalnych z Łodygowic miała możliwość udziału w permanentnym i rozwojowym przedsięwzięciu zawodowym. Cel pięciodniowego pobytu w placówkach szwajcarskich został osiągnięty.

 

zdjęcia w galerii 

Koordynator projektu

Agata Stwora


Konferencja na temat autyzmu w Szwajcarii

W ramach programu, który realizuje Gmina Łodygowice „Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej,nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach uczestniczyli w dniu 13.02.2013r. w konferencji na temat autyzmu zorganizowanej w Fundacji Foyer w Lozannie, która zajmuje się nauczaniem dzieci autystycznych. Konferencję prowadziła Pani Myriam Ravessoud na co dzień zajmująca się edukacją dzieci autystycznych. Kompetencja czyli  wiedza teoretyczna i praktyczne doświadczenie prowadzącej wywarło wielkie wrażenie na grupie naszych nauczycieli. To z pewnością  spowoduje,  że tak  przekazana wiedza zostanie  przeniesiona na  grunt naszej placówki.

Podczas pobytu w Szwajcarii w dniach od 11.02.2013 do 15.02.2013 dwoje nauczycieli z dziesięcioosobowej delegacji z Gminy Łodygowice oprócz udziału w konferencji miało możliwość dłuższego pobytu w Fundacji Foyer w Lozannie, zajmującej się tylko autyzmem, a przez to poznania ciekawych metod i technik stosowanych  w Szwajcarii w terapii dzieci cierpiących na autyzm.

Przewidywalność i przejrzystość, rytm i schemat to priorytety w pracy z osobami autystycznymi. Autyzm to nie tylko problem osoby dotkniętej nim bezpośrednio ale także rodziny i otoczenia, w którym osoba autystyczna funkcjonuje. Dziecko rodzi się autystyczne, a przyczyny  autyzmu maja charakter biologiczno-organiczny. Z autyzmu nie można się wyleczyć. To zespół objawów manifestujących się w zachowaniu. To zaburzenie powodujące różnice w interpretacji informacji i mające charakter trwały. Autyzm dotyka wszystkie klasy socjalne i różne kultury. Jedno dziecko na 110 uznaje się jako Autystę ( 4 chłopców na 1 dziewczynkę ). Objawy dualizmu autystycznego to stały brak porozumienia słownego i brak komunikacji socjalnej, zainteresowania ograniczone i zachowania powtarzające się. Zaburzenia towarzyszące to opóźnienie intelektualne (87% to opóźnienie ciężkie i średnie ), lęk, zaburzenia snu, zaburzenia zachowań podstawowych oraz zaburzenia żołądkowo-jelitowe. To tylko bardzo ogólne informacje na temat autyzmu, obszerne informacje na temat wsparcia zorganizowanego zostały przedstawiona przez Panią Myriam Ravessoud w sposób detaliczny i obrazowy.

Wiedza, którą uzyskaliśmy uczestnicząc w konferencji na temat autyzmu pozwoli przełożyć zdobytą wiedzę i doświadczenia w tym temacie na bezpośrednią pracę z dzieckiem autystycznym w Zespole Szkół Specjalnych w Gminie Łodygowice.

 

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora

 


Partner Szwajcarski w Gminie Łodygowice

 W związku z realizacją projektu  w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej” w dniach od 18 do 20 marca 2013 roku delegacja z Kantonu Vaud w Szwajcarii uczestniczyła w drugim spotkaniu roboczym dotyczącym realizacji projektu. Kanton Vaud reprezentowany był przez: Dyrektora w Ministerstwie Szkolnictwa i Kultury w Kantonie Vaud Philippe Nendaz, Inspektora Wydziału Paula- Emanuela Gross oraz dwóch współpracowników Patricię Alvarez i Pierrinę Cornu- Mroczek. Delegację w imieniu Pana Wójta Gminy Łodygowice powitał w Urzędzie Gminy Pan Sekretarz Stanisław Kucharczyk.

Przebieg wizyty był bardzo intensywny, ale owocny. Delegacja odwiedziła sześć placówek oświatowych z terenu naszej gminy . Pierwszy dzień   rozpoczął się zwiedzaniem Klubiku Dziecięcego im. Ottona Klobusa w Łodygowicach i Przedszkola nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach. Następnie goście odwiedzili Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli, prowadzący obsługę finansowo – księgową wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy. W kolejnym dniu delegacja ponownie spotkała się z nauczycielami i dziećmi specjalnej troski w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach, który jest głównym realizatorem założeń projektowych współpracy polsko- szwajcarskiej.

Kluczowym punktem wizyty było spotkanie w Centrum Kultury w Łodygowicach. Oprócz omówienia kolejnych działań projektu, delegacja miała możliwość zapoznania się z  systemem oświaty w gminie Łodygowice, który zaprezentowała Pani Marta Stanowska Kierownik GZEASiP  w Łodygowicach.

W ostatnim dniu pobytu goście odwiedzili Zespół Szkół w Pietrzykowicach oraz Przedszkole Publiczne w Pietrzykowicach, a następnie udali się do Zespołu Szkół Nr 1 w Łodygowicach.

Nowoczesne wyposażenie placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy zrobiło bardzo duże wrażenie na naszych gościach ze Szwajcarii. Dyrektor Pan Philippe Nendaz podkreślił, że zaangażowanie gminy Łodygowice w edukację jest bardzo duże i godne podziwu.

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora


Specjaliści pedagogiki specjalnej z Gminy Łodygowice na stażu w Lozannie

 Od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2013 roku dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych
w Łodygowicach, miało okazję przebywać na stażu pedagogicznym w Szwajcarii w Kantonie Vaud w miejscowości Lozanna. Wyjazd odbył się w ramach współpracy Gminy Łodygowice z Kantonem Vaud w Szwajcarii. Jest to kolejne działanie w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”.

Celem wyjazdu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, a także poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia specjalnego.

Nauczyciele przebywali w dwóch różnych instytucjach – fundacji Verdeil - Szkoła oraz fundacji Verdeil – Rovereaz, które prowadzą nauczanie dzieci najmłodszych z problemami edukacyjnymi, zapewniając drożność edukacji specjalnej.  Nauczyciele mieli możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez szwajcarskich specjalistów, możliwość wymiany spostrzeżeń po zakończonych zajęciach, a także skorzystali z możliwości samodzielnego poprowadzenia zajęć z dziećmi.

Odbyty staż pozwolił na zdobycie kolejnego doświadczenia pedagogicznego przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach, popartego obserwacją różnorodnych metod pracy, technik i nowych pomysłów.

Współpraca i wymiana doświadczeń od początku trwania projektu  znajduje bezpośrednie przełożenie na jakość pracy  oraz terapii stosowanej w kilku obszarach oddziaływań na dziecko niepełnosprawne w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Ponadto  przyczynia się do nawiązania trwałej więzi we współpracy między specjalistami szwajcarskimi, a pedagogami polskimi.

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora

 


Wymiana doświadczeń zawodowych  między pedagogami specjalnymi z Łodygowic i ze Szwajcarii

 

         Dziesięcioosobowa  grupa specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej z Cantonu de Vaud w Szwajcarii przebywała w Zespole Szkół Specjalnych  w Łodygowicach w dniach od 3 – 7 czerwca 2013r.      

Wizyta odbyła się w związku z kontynuacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej”, który jest realizowany od  października 2012r.

       Goście codziennie w godzinach od 8 00 do 1400 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych we wszystkich grupach szkolnych oraz zespołach rewalidacyjno – wychowawczych. Dzięki temu poznali metody i techniki nauczania oraz  rewalidacji i terapii uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim stosowane w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach.

Obserwowali również zajęcia świetlicowe oraz indywidualne m.in. logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne i z gimnastyki korekcyjnej.

Obiady spożywali wspólnie z uczniami i personelem szkoły w szkolnej stołówce. Można zatem stwierdzić, że dokładnie poznali funkcjonowanie całej placówki.

       Wspólnie z pedagogami specjalnymi z Łodygowic oraz nauczycielami ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Łodygowice uczestniczyli także w szkoleniu na temat „Terapia przez sztukę”.

Organizatorem szkolenia był Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach Pani Agata Stwora.

       Pobyt szwajcarskiej delegacji  w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach był nie tylko kolejnym etapem programu partnerskiego, ale przede wszystkim okazją do wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych specjalistów w dziedzinie edukacji osób niepełnosprawnych umysłowo.

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

                                                                                                                                                      Agata Stwora


Szkolenie  „Terapia przez sztukę” w  ramach polsko – szwajcarskiego projektu

 Jedną z podstawowych metod terapii, którą wykorzystują w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie pedagodzy specjalni z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach jest arteterapia.      

Dlatego realizując kolejny etap projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i pozalokalnej” zostało zorganizowane szkolenie na temat  „Terapia przez sztukę”.

       W szkoleniu uczestniczyła dziesięcioosobowa grupa specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej z Cantonu de Vaud w Szwajcarii, którzy przebywali w Zespole szkół Specjalnych w dniach od 3 – 7 czerwca 2013r,  pedagodzy specjalni z Łodygowic  oraz nauczyciele ze szkół masowych  i przedszkoli z terenu Gminy Łodygowice. Ogółem w szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli.

Zostało przeprowadzone w dniu 6 czerwca w godzinach popołudniowych w Centrum Integracji Wiejskiej "Sołtysówka" w Pietrzykowicach.

Organizatorem szkolenia był Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach Pani Agata Stwora.

Zebranych powitał Pan Andrzej Pitera, który przekazał wiele ciekawych informacji na temat zakresu    i efektów współpracy między Gminą Łodygowice a szwajcarskim partnerem.

       Panie prowadzące Lilianna Pleńkowska i Małgorzata Gabryel z żywieckiej Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki "Kuźnia Sztuki"  najpierw wygłosiły wykład, a następnie wspólnie z pedagogami z Zespołu Szkół Specjalnych przeprowadziły zajęcia warsztatowe.

 Uczestnicy szkolenia poznali takie ciekawe techniki plastyczne jak: decoupage, filcowanie, ceramika, szycie lalek, linoryt i malowanie na szkle  oraz  zdobyli wiedzę niezbędną do ich stosowania. Podczas  warsztatów powstały piękne prace wykonane tymi technikami.

Twórcza i serdeczna atmosfera, która panowała w czasie warsztatów sprzyjała także wymianie wiedzy i doświadczeń zawodowych.

        Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzieli się, że arteterapia może pobudzać uczniów do kreatywności i wykorzystywać ich potencjał twórczy dla potrzeb terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych. Ta wiedza z pewnością zainspiruje nauczycieli do wykorzystywania poznanych technik plastycznych w pracy z dzieckiem   niepełnosprawnym a także zdrowym.

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora


Delegacja z Gminy Łodygowice w Szwajcarii

To już trzecie spotkanie robocze w związku z realizacją projektu  w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”. W dniach od 09 do 11 września 2013 roku delegacja z Gminy Łodygowice uczestniczyła w kolejnym spotkaniu roboczym dotyczącym realizacji projektu. Gmina Łodygowice reprezentowana była przez: Panią Martę Stanowską – reprezentanta Wójta Gminy Łodygowice oraz Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli ,  Panią Agatę Stwora  - koordynatora projektu oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach oraz Panią Elżbietę Maciaszek – księgową w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym  Szkół i Przedszkoli  oraz specjalistę do spraw monitoringu i ewaluacji projektu. Podczas rozmów omawiane były kolejne działania  wynikające z harmonogramu  projektu. Oprócz dyskusji i rozmów związanych z realizacją projektu delegacja polska odwiedziła placówkę dla dzieci autystycznych - Foyer znajdującą się w Lozannie, w której to doświadczenia pedagogiczne nabywali nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych z Gminy Łodygowice w miesiącu lutym 2013 przebywając na wyjeździe podczas ferii zimowych.

Przebieg wizyty był bardzo interesujący, intensywny  i efektywny.

Władze Kantonalne zapewniły nas, że pomimo zakończenia projektu wymiany doświadczeń pedagogicznych w grudniu 2013 roku nasza współpraca pomiędzy Kantonem Vaud w Szwajcarii a Gminą Łodygowice w Polsce nadal będzie trwała i rozwijała się w kierunku integracji naszych krajów i wspólnego rozwiązywania problemów.

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora


Szkolenie w zakresie metody Weroniki Sherborne

Kolejnym działaniem w związku z realizacją projektu  w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej” było szkolenie w zakresie metody Weroniki Sherborne .

 Organizatorem szkolenia był Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera i Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach Pani Agata Stwora. Szkolenie odbyło się w Zamku Łodygowickim w dniu 20 września 2013 roku. Zebranych powitała i uroczyście otworzyła szkolenie Pani Marta Stanowska –Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

W warsztatach uczestniczyło 20 nauczycieli z terenu Gminy Łodygowice, w tym specjalistka  ze Szwajcarii przebywająca w ramach projektu w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach.

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Szkolenie prowadziła Pani Alicja Wilkołazka – trener i nauczyciel Ruchu Rozwijającego, posiadająca certyfikat International Sherborn Foundation w Bristolu. Składało się ono z części teoretycznej i warsztatowej. Uczestnicy zapoznali się  z założeniami teoretycznymi metody i prezentacją wybranych filmów video. Ponadto wzięli udział w modelowej sesji ruchowej, następnie analizowali swoje doświadczenia emocjonalne z sesji Ruchu Rozwijającego oraz różne aspekty ruchu i możliwości wykorzystania metody w pracy terapeutycznej.

Dzięki środkom finansowym przyznanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej przygotowano dla uczestników warsztatów materiały szkoleniowe – podręczniki metodyczne, koce oraz maty do ćwiczeń.

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora


Wójt Gminy Andrzej Pitera informuje o kolejnym etapie projektu „ Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice”

W Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach w dniach od 16.09.2013 do 27.09.2013r gościliśmy dwóch specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej z Lozanny. Ich pobyt związany był z programem, który realizuje  Gmina Łodygowice wspólnie z  Partnerem Szwajcarskim w zakresie wymiany doświadczeń pedagogów specjalnych .  Podczas pobytu w szkole specjalnej goście obserwowali i uczestniczyli  w zajęcia grupowych i indywidualnych. Zapoznawali się z metodami pracy stosowanymi w ZSS oraz wymieniali doświadczenia swojej pracy w Szwajcarii.

 W ramach programu zostało  zorganizowane szkolenie nt. metody Weroniki Sherborne stosowanej w Zespole Szkół Specjalnych . Szkoleniem objęci zostali nauczycieli ze szkół masowych z terenu Gminy Łodygowice, pedagodzy specjalni z ZSS w Łodygowicach oraz ze Szwajcarii.

Szkolenie odbyło się  w Zespole Zamkowo – Parkowym  w Łodygowicach, które uroczyście otworzyła Pani  Marta Stanowska Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego  Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach . Szkolenie prowadziła Pani Alicja Wilkołazka – trener i nauczyciel Ruchu Rozwijającego , posiadająca certyfikat International  Sherborne  Foundation w Bristolu. Uczestnicy zapoznali się z założeniami teoretycznymi metody oraz wzięli udział w modelowej sesji ruchowej, następnie  analizowali swoje doświadczenia emocjonalne w sesji Ruchu Rozwijającego oraz różne aspekty ruchu i możliwości wykorzystania metody w pracy terapeutycznej. W ramach projektu dla uczestników szkolenia zakupiono materiały szkoleniowe – podręczniki metodyczne, koce oraz maty do ćwiczeń. Wymiana doświadczeń w tym obszarze pozwoli na zastosowanie tego sposobu pracy nie tylko w placówkach specjalnych ale również w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi oraz dziećmi zdrowymi w naszej społeczności lokalnej.

Działania podjęte w tym zakresie wpłyną  na podniesienie jakości pracy szkoły oraz jakości wieloprofilowej terapii stosowanej w obszarach oddziaływań na dzieci specjalnej troski  w gminie Łodygowice i  Gminie Partnerskiej.

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora


Gmina Łodygowice wspiera rozwój uczniów specjalnej troski.

Projekt  w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej” dobiega końca. Obecnie na stażu zagranicznym w dniach od 02.12.2013 do 13.12.2913 przebywa nauczyciel oligofrenopedagog  z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Doświadczenia pedagogiczne zdobywa w placówce dla dzieci autystycznych w Le Foyer w Lausanne, w której uczą się dzieci w wieku od 5 do 15 lat.

 W dniu 5 grudnia 2013 pedagog z ZSS uczestniczył w warsztatach nt. Praca z uczniem agresywnym.

Pierwsza część  warsztatów obejmowała teoretyczne zapoznanie się z problemem agresji oraz  temat wzajemnego oddziaływania i wynikającej  z tego eskalacji agresji. Druga część warsztatów przebiegała w formie superwizji ,w której uczestniczyli specjaliści ze Szwajcarii. Nauczyciel   ze szkoły specjalnej z Łodygowic uczestniczy w zajęciach, pomaga w przygotowaniu materiałów dydaktycznych, poznając szereg dodatkowych metod pracy z dziećmi autystycznymi.   Wizyta w placówkach szwajcarskich zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnej to znaczące doświadczenie zawodowe dla  nauczycieli szkoły specjalnej w Łodygowicach.

To możliwość wymiany pedagogicznych doświadczeń z najlepszymi pedagogami specjalnymi ze Szwajcarii.  Należy podkreślić, że  współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych w Łodygowicach a placówkami szwajcarskimi od początku trwania projektu  znajduje bezpośrednie przełożenie na jakość pracy  oraz terapii stosowanej w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w ZSS w Łodygowicach. Ponadto  przyczynia się do nawiązania trwałej więzi we współpracy między Polakami i Szwajcarami .

zdjęcia w galerii

Koordynator projektu

Agata Stwora


Delegacja z Kantonu de Vaud w Gminie Łodygowice

 W dniach od 17.12.2013 do 19.12.2013r w Gminie Łodygowice gościliśmy delegację Partnera szwajcarskiego w związku z realizacją projektu  w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”

Kanton de Vaud w Szwajcarii reprezentowany był przez Dyrektora w Ministerstwie Szkolnictwa Specjalnego Pana Philippe Nendaz, Inspektorów Wydziału Anne Decosterd i Paula Emmanuela- Gross i współpracownika Panią Dianę Marques.

Delegację powitał Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera a głównym celem  wizyty było podsumowanie  projektu partnerskiego, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2012 a  kończy w grudniu 2103r.Projekt opierał się głównie na wymianie doświadczeń specjalistów oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk z zakresu pedagogiki specjalnej. Współpraca i wymiana doświadczeń znalazła bezpośrednie przełożenie na jakość wieloprofilowej terapii stosowanej w kilku obszarach oddziaływań na dziecko niepełnosprawne.

Projekt wpłynął na podniesienie potencjału merytorycznego kadry nauczycielskiej w szkołach na terenie Gminy Łodygowice, szczególnie w Zespole Szkół Specjalnych. Przyczynił się także do nawiązania trwałej więzi we współpracy między Kantonem de Vaud w Szwajcarii a Gminą Łodygowice. Podczas pobytu delegacja szwajcarska spotkała się również z uczniami i całym personelem pedagogicznym i niepedagogicznym pracującym  w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Goście mieli okazję obejrzeć jasełka w wykonaniu podopiecznych szkoły. Wizyta przebiegała bardzo owocnie i pomyślnie. Pomimo zakończenia projektu , który okazał się wspaniałym doświadczeniem zawodowym dla stron w nim uczestniczących, kontynuację wymiany kadrowej zadeklarowała strona szwajcarska i polska.

zdjęcia w galerii

 

Koordynator projektu

                                                                                                                                                   Agata Stwora

 

 

 Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl

oraz  www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.lodygowice.pl oraz www.percorda.pl                                                               

 

 

 

< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl