Program edukacji regionalnej "Spotkania z tradycją"

 

PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ

 

SPOTKANIA Z TRADYCJĄ”

 

 

Autorzy programu:

mgr Zofia Kubica

mgr Jolanta Barteczko

Nauczyciele współpracujący przy tworzeniu i realizacji programu:

mgr Iwona Rusin

mgr Anna Drewniak

 

WSTĘP

 

           Programem  objęci są uczniowie grup nr 3 i 4 szkoły podstawowej i grupy gimnazjalnej, uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Łodygowicach. Program będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego 2018/2019.

Przy opracowywaniu programu uwzględniono możliwości psychomotoryczne uczniów.

Treści zawarte w programie  są  zgodne  z podstawą programową  określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, w zakresie takich przedmiotów jak funkcjonowanie osobiste i społeczne oraz zajęcia rozwijające kreatywność.

 

Niniejszy program uwzględnia stopniowe i planowe poszerzanie wiedzy uczniów o regionie zamieszkania tj. Podbeskidzia poczynając od Żywiecczyzny.

 

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 

            ·            kształtowanie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem społecznym i przyrodniczym poprzez poznawanie kultury, zwyczajów, tradycji oraz historii i przyrody w zakresie dostępnym osobom niepełnosprawnym intelektualnie;

            ·            kształtowanie  przynależności narodowej oraz szacunku wobec „małej i dużej Ojczyzny”

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU:

 

 • wprowadzenie uczniów w świat kultury i sztuki naszego regionu,
 • poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu,
 • zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi regionu,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami religijnymi, lokalnymi i narodowymi,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu (poznanie legend, piosenek i strojów regionalnych),
 • poznawanie fauny i flory regionu,
 • poznanie twórców ludowych wraz z ich twórczością,
  • uczenie szacunku wobec dorobku pokoleń oraz potrzeby zachowania i przekazywania tradycji,
  • nabywanie poczucia przynależności narodowej,
  • inspirowanie do działań twórczych z wykorzystaniem różnych środków, takich jak:

- techniki poznane podczas zajęć warsztatowych (np. lepienie z gliny, rzeźba)

- fotografia - fotografowanie oglądanych obiektów

- prace plastyczne wykonane różnymi technikami związane tematycznie z wiedzą zdobytą podczas wycieczek

 

METODY I FORMY PRACY Z UCZNIAMI:

          

 

1)      Wycieczki do ciekawych miejsc naszego  regionu.

 • odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami naszego regionu (miejsca pamięci, muzea, zabytki)

2)      Gromadzenie dokumentacji z wycieczek:

- Zdjęcia wykonane przez uczniów:

 • obiektów i eksponatów
 • zdjęcia uczniów przy pracy na warsztatach

- Foldery ze zwiedzanych miejsc.

-  Prace plastyczne uczniów:

 • prace wykonane na zajęciach warsztatowych
 • prace inspirowane wrażeniami z wycieczek

3)      Spotkania z twórcami ludowymi:

 • udział w warsztatach prowadzonych przez twórców ludowych w szkole oraz podczas wycieczek

4)      Prowadzenie kroniki „Spotkania z tradycją”.

5)      Konkurs podsumowujący wiedzę zdobytą w trakcie realizacji programu.

6)      Zorganizowanie w szkole wystawy plastycznej podsumowującej program.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 

          W  ramach spotkań z twórcami ludowymi   pragniemy  zapoznać podopiecznych Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej z elementami rodzimej kultury . Podczas tych spotkać będziemy poznawać  dawne tradycje i zwyczaje . Będziemy się spotykać na warsztatach i spotkaniach angażujących młodzież w aktywne poznanie i twórcze przekazanie kultury ludowej.

Poprzez :

 • Organizowanie warsztatów szkolnych dla uczniów, rodziców i gości, uatrakcyjnianie ich poprzez zastosowanie ciekawych technik i metod plastycznych, które są  charakterystyczne dla regionalnej sztuki . ( wiklina, siano, malowanie na szkle, decoupage, filcowanie , rzeźba,  itp.,);

 

 • Rozwijanie u uczniów zainteresowań kulturą ludową, oraz pogłębianie wiedzy na ten temat (wyjazdy do Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach, Muzeum Miejskiego w Żywcu, Koła Gospodyń Wiejskich, MCK W Bielsku, spotkanie z zespołem góralskim Magurzanie, udział w warsztatach tworzenia zabawek, bibułkarstwa itd.)

 

 • Podnoszenie poziomu umiejętności plastycznych wykorzystywanych do tworzenia dzieł sztuki ludowej (tworzenia obrazów z batiku, kwiatów z bibuły, zabawek drewna i z siana, koszy z wikliny, malowanie na szkle)

 

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU:

 

l.p

MIESIĄC

TEMATYKA

1.

 

Wrzesień

Październik

 

 • Szlakiem architektury drewnianej Beskidu – zwiedzanie zabytkowych obiektów znajdujących się w Łodygowicach (drewniany kościół pw. św. Szymona i św. Judy Tadeusza z XVII w. , murowany dwór, tzw. zamek z XVII w)
 • Warsztaty plastyczne: malowanie na szkle, gipsoryt , decoupage, filcowanie
 • Spotkanie z twórcą ludowym:  bibułkarstwo, hafciarstwo

 

2.

 

Listopad grudzień

 

 • Spotkanie z kołem gospodyń wiejskich : Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego narodzenia .
 • Wyjazd do Wisły do Muzeum Baskidzkiego  - udział w warsztatach bożonarodzeniowych (Kryzban, kryzbau, stromek – czyli jak udekorować bożonarodzeniowe drzewko)

3.

 

Styczeń luty

 

 • Spotkanie z Zespołem  Regionalnym „Magurzanie”
 • Warsztaty plastyczne: malowanie na tkaninie, gipsoryt
 • Warsztaty plastyczne: szycie materiałowych kukiełek

4.

 

Marzec kwiecień

 

1)      Poznanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi:  wyjazd do Wisły do  – Muzeum Baskidzkiego  udział w warsztatach wielkanocnych (Ale jaja)

 • Spotkanie z Twórcą Ludowym :rzeźba , wiklina
 • Wykonywanie ozdób z siana

 

5.

 

Maj czerwiec

 

 

 

 • Wyjazdy do Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach,
 • Wycieczka do Pszczyny ( zwiedzanie Zamku, Parku zamkowego, Pokazowej Zagrody Żubrów i Zagrody Wsi Pszczyńskiej)
 • Wycieczka do Muzeum Miejskiego w Żywcu
 • Spotkanie z Twórcą Ludowym : batik

 

                                              EWALUACJA PROGRAMU

 

 1. Konkurs podsumowujący wiedzę zdobytą w trakcie realizacji programu.
 2. Zorganizowanie w szkole wystawy plastycznej podsumowującej program.

 

 

SPIS TREŚC

1. WSTĘP

 2. CELE GŁÓWNE PROGRAMU

 3. SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU 

 4. METODY I FORMY PRACY Z UCZNIAMI 

 5.  ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 6. PLANOWANY HARMONOGRAM

 7. REALIZACJI PROGRAMU 

8. EWALUACJA PROGRAMU

 

 

 

 

 

 

 < powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl