Program kółka teatralnego "Kukiełkowe ekspresje"

      Program kółka teatralnego "Kukiełkowe ekspresje"   

                                                          

                                                                     WSTĘP       

         Programem  objęci są uczniowie grup nr 2, 3 i 4 szkoły podstawowej i grupy gimnazjalnej, uczęszczający do Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Łodygowicach. Program będzie realizowany w ciągu całego roku szkolnego 2018/2019.

Przy opracowywaniu programu uwzględniono możliwości psychomotoryczne uczniów.

          Treści zawarte w programie  są  zgodne  z podstawą programową  określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, w zakresie takich przedmiotów jak funkcjonowanie osobiste i społeczne oraz zajęcia rozwijające kreatywność.

 Metoda małych form scenicznych to teatrzyk kukiełkowy, który może spełniać ogromną rolę terapeutyczną w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. Polega ona na zaspakajaniu wielu potrzeb, przeżyć i twórczej aktywności dzieci. Istotą tej metody jest usprawnianie dziecka we wszystkich zaburzonych sferach:

 • poznawczej
 • emocjonalnej
 • społecznej

    Zajęcia metodą małych form scenicznych mają na celu: zapoznanie ze sztuką teatru kukiełkowego; rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań twórczością dziecięcą, możliwość poznawania tej twórczości; kształtowanie zdolności twórczego działania; rozwijanie pewności siebie.

W tej metodzie nie jest najważniejszy efekt końcowy lecz samo przygotowanie i przebieg zabawy odgrywają największą rolę w kształtowaniu estetycznych przeżyć dzieci. Aranżując różne przedstawienia dziecko wspólnie z nauczycielem wykonuje kukiełki, dekoracje, uczy się tekstu, jest zaangażowane w cały proces działania.

    Poprzez odpowiedni dobór tekstów można realizować nie tylko cele poznawcze (wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie), ale również wychowawcze.

Ponadto ta metoda dostarcza dzieciom wiele spontanicznej radości i dobrej zabawy, a więc pomaga rozładować różne frustracje i agresję, przełamać nieśmiałość.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Program jest skierowany do uczniów grup szkoły podstawowej i grupy gimnazjalnej uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łodygowicach.

Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem dodatkowych zajęć teatralnych jest rozwijanie uzdolnień artystycznych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej. Głównym celem kółka teatralnego jest zapoznanie uczniów  ze sztuką teatralną, poznawanie środków wyrazu artystycznego, stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych. Wprowadzenie gry aktorskiej w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością.

Główną formą stosowaną podczas zajęć koła teatralnego będzie praca w zespole. Osiąganiu założonych celów posłużą też inne, bardziej szczegółowe formy, takie jak:

• Zabawy naśladowcze,

• Zabawy tematyczne,

• Zabawy z elementem dramy i pantomimy,

• Improwizacja,

• Inscenizowanie ruchem wierszy, piosenek, bajek, opowiadań, baśni,

• Udział dzieci w spektaklach i widowiskach teatralnych,

• Ćwiczenia dykcji, mimiki, ruchowe,

• Śpiew,

.• Gra aktorska, prace plastyczne (projektowanie i udział w tworzeniu scenografii, kostiumów, kukiełek, zaproszeń, plakatów, itp.)

CELE EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE:

 

 1. CEL GŁÓWNY

 

Teatrzyk uwzględnia potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne i estetyczne. Nawiązuje do ogólnych założeń pedagogiki ekspresji i aktywizuje dzieci do przeżywania, rozwoju twórczości teatralnej i wiedzy o sztuce teatralnej.

 

 1. CELE SZCZEGÓŁOWE
 •  motywowanie dzieci do działania
 • rozwój funkcji psychoruchowych → mowy (rozwój mowy czynnej i wzbogacanie mowy biernej), pamięci, spostrzegania, orientacji w czasie i przestrzeni
 • usprawnianie koordynacji ruchowej, kojarzenia, wyobraźni możliwość pełnienia określonych ról
 • zaspokojenie potrzeb: akceptacji, bycia zauważonym
 • doznanie przeżycia sukcesu i podniesienie własnej wartości
 • aspekt wychowawczy osiągany poprzez odpowiedni dobór tematyki i tekstów
 • rozwijanie pomysłowości i zamiłowania do twórczej działalności
 • rozwijanie uzdolnień indywidualnych
 • wzbogacenie słownictwa czynnego i biernego
 • Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej,
 • Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej,
 • Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego,
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem,
 • Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki i ruchu.
 • Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym
 • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
 • Zapoznawanie dzieci z różnymi formami teatralnymi.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach teatralnych inspirowanych czytanym lub opowiadanym tekstem, scenkami z życia lub wymyślonymi przez dzieci.
 • Doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanym przedstawieniu
 • Udział w grach i zabawach parateatralnych wyzwalających aktywność ruchową i pantomimiczną
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz jakości pracy szkoły  
  • RAMOWY PLAN PRACY

    

   • Przygotowywanie spektakli, inscenizacji na bazie bajek, baśni, scenariuszy, wierszy itp.
   • Przygotowywanie lalek, kostiumów, scenografii, podkładów muzycznych i rekwizytów.
   • Korelacja z działaniami na lekcjach rozwijających kreatywność i komunikację.
   • Redagowanie zaproszeń i przygotowywanie materiałów promujących działalność teatrzyku (kronika, gazetka, strony internetowe, artykuły w lokalnej prasie.
   • Prezentacje dokonań na forum klasy, szkoły, rodziców, środowiska lokalnego, udział w konkursach i przeglądach artystycznych
   • Cykliczne wyjazdy do Teatru Lalek   Banialuka w Bielsku – Białej na spektakle.
   • Przygotowanie w szkole wystawy fotograficznej, prezentującej działalność teatrzyku.

   PAŹDZIERNIK

   • Przygotowanie programu artystycznego na uroczyste ślubowanie nowych uczniów
   • Wyjazd do teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku – Białej na spektakl pt. „Kopciuszek” (10 października 2018r.)
   • Wyjazd do teatru Lalek „Banialuka” w Bielsku – Białej na spektakl pt „Brzydkie Kaczątko” (29 października 2018r.)

   LISTOPAD- GRUDZIEŃ

   • Przygotowanie przedstawienia jasełkowego (dla rodziców i zaproszonych gości oraz na Przegląd zespołów Jasełkowych w ramach Godów Żywieckich)

   KWIECIEŃ-MAJ

   • Przygotowanie programu artystycznego w tym teatrzyku kukiełkowego na Dzień Otwarty w szkole i na Dzień Matki


  • WARUNKI ORGANIZACYJNE

   • Prowadzenie  kącika teatralnego.
   • Gromadzenie  odpowiedniej literatury.
   • Gromadzenie płyt DVD z przedstawieniami teatralnymi oraz płyt CD ze słuchowiskami, baśniami.
   • Gromadzenie rekwizytów tj.: kukiełek, sylwet, lalek teatralnych, kostiumów, elementów scenografii itp.
   • Zaplanowanie uroczystości z udziałem dzieci w celu prezentacji programów artystycznych.
   •  Organizowanie wyjazdów do Teatru Banialuka  na spektakle dla dzieci. (obejrzenie przedstawienia teatralnego w wykonaniu profesjonalnych aktorów).
   • Stwarzanie dzieciom okazji do twórczości plastycznej: wykonywania lalek, masek, rekwizytów, dekoracji, plakatów, itp. (podczas warsztatów organizowanych w ramach programu pt. „SPOTKANIA Z TRADYCJĄ”


  • EWALUACJA PROGRAMU

    

   1. 1.     Systematyczna prezentacja działalności teatrzyku na stronie internetowej szkoły.
   2. 2.     Sprawozdanie z działalności w formie pisemnej na zakończenie roku szkolnego i przedstawienie na radzie pedagogicznej plenarnej.
Program opracowała mgr Zofia Kubica
Nauczyciele współpracujący przy realizacji:
1. mgr Jolanta Barteczko
2. mgr Mariola wróbel
3. mgr Anna Drewniak
4. mgr Teresa Kufel
5. mgr Maria Romańczyk

 

 

< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl