Taniec daje radość

Program zajęć z aktywności twórczej „Taniec daje radość”

autorki: mgr Teresa Kufel, mgr Iwona RusinSpis treści:
1.    Wprowadzenie
2.    Cele programu
3.    Kształcenie umiejętności kluczowych
4.    Metody
5.    Pomoce dydaktyczne
6.    Materiały
7.    Formy realizacji
8.    Charakterystyka uczestników programu
9.    Harmonogram działań
10.  Przewidywane rezultaty
11.  Dokumentacja programu

Taniec zaliczany jest do jednej z najstarszych form sztuki i kulturowej działalności człowieka. Zawsze był i jest nadal jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, formą fizycznego i duchowego odreagowania oraz okazją do zabawy i terapii. Uważa się, że taniec towarzyszył człowiekowi od początku jego istnienia, a kształtowanie form tanecznych następowało w miarę poznawania otaczającego świata, gdy człowiek starał się naśladować przejawy tegoż świata i swoim ciałem wyrażał uczuciowy stosunek do niego.

Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność   i samodzielność uczniów.
Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku, podporządkowywać się umownym przepisom, wyrabia pozytywne cechy charakteru kształci wrażliwość estetyczną.
Dzieci lubią popisywać się przed innymi, toteż nauczony taniec chętnie chcą zaprezentować przed rodzicami, dziadkami czy kolegami. Zabawa ich sięga zenitu, gdy mają możliwość zatańczyć „na scenie”, przebrać się w kostiumy taneczne, wymalować buzię i chociaż na chwilę stać się „prawdziwym tancerzem”.

Od dwóch lat działa w naszej szkole zespół taneczny, którego my jesteśmy inicjatorkami. Zajęcia z nauki tańca prowadzimy systematycznie, przygotowujemy inscenizację ruchową połączoną z muzyką i uświetniamy występem dzieci  ważne uroczystości szkolne. Zaangażowanie dzieci, oraz radość z efektów pracy były impulsem do napisania niniejszego programu.

Podstawowym celem programu jest zachęcenie uczniów do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej, oraz innych form ekspresji, co w efekcie powinno dać im  możliwość przeżycia przyjemności i radości ze wspólnej zabawy. Ruch z muzyką wprowadza element odprężenia, wyzwolenia z napięć. Ponadto ruch jest takim środkiem ekspresji, który daje możliwość wyrażania siebie, swojej osobowości, nastroju i emocji.

Efektem pracy na zajęciach „Tańczyć każdy może” będą układy taneczne   i choreograficzne do muzyki ludowej, muzyki ilustracyjno-programowej i rozrywkowej.


CELE GŁÓWNE:
•    Taniec i ekspresja ruchowa jako element dobrej zabawy.
•    Taniec jako twórcza wypowiedź emocjonalna.

CELE OPERACYJNE:
•    Uczeń poznaje układy taneczne i potrafi je realizować.
•    Uczeń potrafi improwizować ruch do danej muzyki.
•    Uczeń wyrabia pewność siebie, akceptacje siebie.
•    Uczeń potrafi efektywnie współdziałać w grupie,
•    Uczeń kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu.

KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH:
•    Efektywne współdziałanie w zespole w oparciu o aktywność artystyczną.
•    Umiejętne prezentowanie własnych osiągnięć i osiągnięć zespołu - przygotowanie się do publicznych występów.
•    Rozwijanie problemów w sposób twórczy.
•    Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego punktu widzenia z uwzględnieniem poglądów innych.
•    Rozwijanie zainteresowań i kształcenie kreatywności.

METODY:
•    Działanie:
                taniec,
                rytmika,
                ćwiczenia kroków tanecznych,
                improwizacja ruchowa,
                pantomima muzyczna,
                twórcza ekspresja ruchowa.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
•    odtwarzacz CD,
•    płytoteka,
•    instrumenty muzyczne,

MATERIAŁY:
•    elementy stroju dla tańczących, do danego układu choreograficznego (chusty, szarfy, wstążki, itp.).
•    przedmioty wykorzystywane przy muzycznej improwizacji i pantomimie (piłki, skakanki, zabawki  itp.).

FORMY REALIZACJI:
•    Rytmika - różnorodne ćwiczenia muzyczno-ruchowe uwrażliwiające na dynamikę, rytm, tempo, nastrój muzyczny.
•    Polskie tańce ludowe – różne układy do krakowiaka, tańce regionalne  w zależności od możliwości grupy.
•    Tańce ludowe innych narodów – pochodzenia serbskiego, greckiego itp.
•    Pantomima muzyczna –choreograficzne układy do muzyki ilustracyjno-programowej, współtworzone przez uczestników.
•    Improwizacja- spontaniczna improwizacja solo, parami, na zadany temat, do muzyki ilustracyjno programowej i do muzyki rozrywkowej.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROGRAMU
Uczestnikami programu będą uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym – uczestniczących do Zespołu Szkół Specjalnych  w Łodygowicach. Wszystkie dzieci pochodzą z terenów wiejskich regionu Żywiecczyzny. Wśród uczestników programu znajdują się także dzieci ze środowisk patologicznych, przejawiających różnego rodzaju zaburzenia w zachowaniu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Miesiąc

Cele, zadania, temat zajęć

Planowany efekt pracy

Wrzesień
Październik

Wprowadzenie układu choreograficznego do scenki „Western city"
Przygotowanie odpowiedniego ubioru                                             Przygotowanie przedstawienia słowno - muzycznego na motywach bajki "Czerwony kapturek"

Poprawne wykonanie układu, występ na terenie szkoły z okazji Dnia Nauczyciela

 

Udział w Przeglądzie Twórczości Teatralnej w Gilowicach

Listopad
Grudzień

Przygotowanie uczniów do przedstawienia „Jasełka”.
Przygotowanie inscenizacji i odpowiedniego ubioru.

Występ na terenie szkoły

Występ w Gminnym Ośrodku Kultury w Łodygowicach

Udział w Przeglądzie Widowisk Jasełkowych w Żywcu

Marzec
Kwiecień

Przypomnienie kroków krakowiaka i tańca serbskiego
(Savilia se bela loza)
Wprowadzenie układu choreograficznego do „Wiosny” A. Vivaldiego z „ Czterech pór roku”.

Poprawne wykonywanie  tańców i układu choreograficznego, występ na terenie szkoły.

Maj
Czerwiec

Wprowadzenie układu choreograficznego do muzyki rozrywkowej, współtworzonego przez całą grupę. Przygotowanie odpowiedniego ubioru na prezentacje.

Występ na zakończenie roku szkolnego.


PRZEWIDYWANE REZULTATY
W wyniku realizacji programu u wychowanków powinny wystąpić zmiany w różnych zakresach ich funkcjonowania:
•    Umiejętność dłuższego skupiania uwagi na wykonywaniu ćwiczenia zgodnie  z instrukcją;
•    Trafnie ilustruje ruchem muzykę;
•    Umiejętność współdziałania z zespołem przy realizacji zadań;
•    Bardziej konstruktywne komunikowanie się z innymi osobami;
•    Większy szacunek do dokonań własnych, oraz innych osób;
•    Umiejętność wykonywania czynności zgodnie z instrukcją;
•    Umiejętność zrelaksowania się i odprężenia;
•    Większa śmiałość w podejmowaniu decyzji;
•    Wyciszenie i uspokojenie emocjonalne, zmniejszenie napięć i agresji;
•    Większa potrzeba rozwijania własnych zainteresowań;


Dokumentacja programu obejmować będzie:
o    Plan programu – rozkład materiału
o    Kronika fotograficzna
o    Występy uczniów

 

< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl