Ceramika

Program zajęć z ceramiki:

„CZTERY PORY ROKU Z CERAMIKĄ”

autorki: mgr Jolanta Barteczko, mgr Iwona Rusin

Spis treści:

 1. Wprowadzenie
 2. Cele programu
 3. Formy i metody realizacji
 4. Przewidywane rezultaty
 5. Procedury osiągania celów
 6. Harmonogram działań
 7. Dokumentacja programu
 8. Ewaluacja
 9. Bibliografia

WPROWADZENIE

Zajęcia artystyczne z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną odgrywają bardzo ważną rolę w procesie ich rewalidacji. Wynika to z wielorakich funkcji, jakie spełnia sztuka w procesie wychowania człowieka.

Dla potrzeb naszego projektu wymienić można następujące:

 • Komunikatywna funkcja sztuki – poprzez działanie dziecko wyraża pewne treści, a jednocześnie pracując w grupie komunikuje się z osobami uczestniczącymi w zajęciach
 • Katartyczna funkcja sztuki – oczyszczanie z niepokojów, różnych emocji, niwelowanie napięć, eliminowanie agresji
 • Kompensacyjna funkcja sztuki – sztuka pozwala przezwyciężyć frustracje, depresje. Dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną sztuka staje się tym terenem, na którym zapomina o swojej niepełnosprawności.

Spośród różnych form twórczości plastycznej wymienione wyżej funkcje idealnie spełniają zajęcia ceramiczne.

Praca w glinie pobudza wyobraźnię, rozwija uzdolnienia plastyczne, prowadzi do rozbudzenia konkretnych, pozytywnych zainteresowań. Ponadto inspiruje do twórczych rozwiązań, ze względu na możliwość łączenia jej z różnorodnymi materiałami, takimi jak: styropian, wiklina, drewno, szkło, sznurek itp.

Drugim ważnym argumentem, którym kierowałyśmy się stawiając właśnie na ceramikę, jest fakt, że do jej tworzenia można wykorzystać wiele innych technik plastycznych – rytowanie, rzeźbienie, malowanie, stemplowanie, inkrustowanie, rysowanie…

Zajęcia ceramiczne realizują ponadto wiele zadań służących rozwijaniu sprawności manualnej, orientacji przestrzennej, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo – ruchowej, z których wymienić można:

 • mieszanie, ugniatanie, uklepywanie mas
 • napełnianie naczyń masami
 • formowanie kulek, wałeczków
 • wałkowanie mas wałkiem, wykrawanie za pomocą foremek, czy różnych narzędzi
 • wypełnianie konturów masami

Rozwijanie zainteresowań, sprawności manualnej, oraz zdolności plastycznych to - zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach”, oraz z "Podstawą programową  określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólonego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej"  - jedne z ważniejszych celów prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

Dlatego program „Cztery pory roku z ceramiką” jest jak najbardziej przystosowany do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i możliwy do realizacji na zajęciach rewalidacyjnych, oraz na zajęciach z plastyki i techniki, wzbogacając wachlarz technik w ramach tych przedmiotów.

Dlaczego w tytule naszego programu uwzględniłyśmy „Cztery pory roku”? W pracy z dziećmi w naszej placówce ważne jest uświadamianie im cykliczności zmian w przyrodzie i w związku z tym tematyka zajęć przyporządkowana jest porom roku. Chciałyśmy, aby zajęcia z ceramiki były zgodne tematycznie z zajęciami prowadzonymi w zakresie innych przedmiotów, takich jak: funkcjonowanie w środowisku, funkcjonowanie osobiste i społeczne, czy muzyka.

Program w przedstawionej poniżej formie obejmuje zadania na okres: od jesieni 2018 do lata 2019.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

Uczestnikami programu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym -  grup gimnazjalna i uczniowie ze szkoły podstawowej. Wszystkie dzieci pochodzą z terenów wiejskich Żywiecczyzny i dla większości z nich szkoła jest jedynym miejscem „spotkania ze sztuką”.

 

 1. CELE  PROGRAMU

Cele programu wynikają z następujących przesłanek:

 1. naczelnego celu, jaki przyświeca edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, a jest nim (zgodnie z cytowanymi wyżej podstawami  programowymi): „…rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go - stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby…”
 2. z przekonania, że aktywność twórcza angażuje i rozwija całą osobowość człowieka, a więc - sferę poznawczą, emocjonalno – motywacyjną i działaniową

Z przedstawionych założeń wynikają następujące cele programu:

CELE OGÓLNE:

 • Rozwijanie postawy twórczej wychowanków
 • Kształcenie poprawnej komunikacji poprzez integrację z innymi uczestnikami programu
 • Niwelowanie napięć i zachowań agresywnych
 • Rozwijanie zainteresowań ceramiką
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Stymulowanie i rozwijanie wyobraźni twórczej
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie
 • Rozwijanie słownictwa czynnego i biernego
 • Wdrażanie do konstruktywnego komunikowania się
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie
 • Rozwijanie zdolności manipulacyjnych i konstrukcyjnych
 • Motywowanie do rozwijania własnych zainteresowań
 1. FORMY I METODY REALIZACJI PROGRAMU

Formy realizacji:

 • Indywidualna (jednolita i zróżnicowana)
 • Grupowa (jednolita i zróżnicowana)
 • zbiorowa

Metody pracy:

 • podające (oparte na słowie) – wyjaśnianie, opis, instrukcja
 • eksponujące (oparte na obserwacji)
 • praktyczne (oparte na działaniu)
 1. PRZEWIDYWANE REZULTATY
 • Znajomość i bezpieczne korzystanie z narzędzi do obróbki gliny
 • Umiejętność organizowania stanowiska pracy
 • Umiejętność posługiwania się elementarnymi technikami formowania i zdobienia ceramiki
 • Poprawa sprawności manulanej
 • Umiejętność pracy w zespole

 

 1. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 • Projektowanie i wykonywanie przedmiotów artystycznych
 • Wykonywanie prac przestrzennych i płaskich
 • Formowanie ceramiki poznanymi metodami (z bryły, z wałków, z kulek, z płaszczyzny)
 • Zdobienie ceramiki różnymi sposobami – malowanie, rytowanie, szlifowanie, gładzenie, odciskanie wzorów o różnych fakturach
 • Formowanie kuli, półkuli jako form wyjściowych do tworzenia prac
 • Próby łączenia różnych surowców z gliną
 • Wyjazd do pracowni ceramicznej
 • Przygotowywanie wystaw, kiermaszu

 

 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Program przewiduje zajęcia z ceramiki po dwie godziny tygodniowo, w ramach przedmiotów „plastyka” i „technika”, oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. Tematyka zajęć zgodna jest z rytmem pór roku.

Pora roku

Miesiąc

Tematyka

JESIEŃ

WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD

 

Miseczka w kształcie liścia

Ceramiczne obrazki (płaskorzeźby) przedstawiające krajobraz jesienny)

Ramki do zdjęć z motywem jesiennym

Kafelki z motywem jesiennym

 

 ZIMA

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

LUTY

Aniołki – wykorzystanie gotowych form; lepienie według pomysłów dzieci

Ozdoby choinkowe nawiązujące do tradycyjnych wzorów – gwiazdki, choinki itp.

Kiermasz świąteczny

Upominki z motywem serduszka na „Walentynki”

 WIOSNA

MARZEC KWIECIEŃ MAJ

Ozdoby świąteczne na Wielkanoc

Kafelki z motywem wiosennym

 LATO

CZERWIEC

Kafelki z motywem kwiatowym

Ptaszki

 Wystawa prac

 

 1. DOKUMENTACJA PROGRAMU
 • Zdjęcia
 • Scenariusze zajęć na każdą porę roku
 • Informacje o realizacji poszczególnych etapów programu na szkolnej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook

 

 1. EWALUACJA

Przedmiotem ewaluacji będzie stopień realizacji założonych w programie celów. Analiza wytworów uczniów pozwoli odpowiedzieć na pytania:
- Czy zostały osiągnięte założone cele programu
- W jakim stopniu realizacja programu wspomogła rozwój uczniów.
Wnioski zyskane w trakcie ewaluacji programu pozwolą na określenie jego mocnych i słabych stron, a w konsekwencji na modyfikację programu w kolejnym roku szkolnym.

 

 1. BIBLIOGRAFIA
 • Madej J., Ceramika w edukacji szkolnej. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Impuls, Kraków 2002
 • Gloton R., Cero C. Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa, 1985

 

< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl